O nás

27.01.2011

Neformální iniciativa Za Česko kulturní soustřeďuje ke společným cílům zástupce nestátních neziskových kulturních a uměleckých organizací a další osobnosti pracující v oblasti neziskových aktivit různých uměleckých a kulturních oborů v celé České republice. Je společenstvím lidí, kteří v podstatné míře vytvářejí českou  živou kulturu včetně jejího obrazu v zahraničí.

Iniciativa vznikla v březnu 2009 z naléhavé potřeby změnit neutěšené podmínky, v nichž se česká živá kultura a její tvůrci dlouhodobě nacházejí. Bezprostředním impulsem byly drastické finanční škrty Ministerstva kultury do oblasti živé kultury pro rok 2009. Naplnění tohoto ministerského rozhodnutí by znamenalo zánik mnohých nestátních a neziskových kulturních aktivit a nevratnou devastaci kulturního a uměleckého prostředí v České republice, budovaného v nových společenských podmínkách dvacet let.

Kromě úsilí konstruktivně vyřešit stávající krizivou situaci v české živé kultuře má iniciativa především dlouhodobé cíle: volá po průběžném dialogu s představiteli státu a samospráv, který povede k důsledné, hluboké a opravdové změně způsobu financování živé kultury, k vytvoření důstojných podmínek pro práci v dané sféře a pro nastolení rovných a pravidel a transparence pro všechny subjekty činné v kultuře.

Zhruba od roku 2004 se v Čechách, zejména v Praze, periodicky objevují iniciativy, které reagují ad hoc na kriticky vyhrocenou situaci v resortu kultury, zapříčiněnou jak snížením financí, ignorancí úředníků, korupcí, nedodržováním závazných koncepcí schválených orgány zastupitelské demokracie a bohužel netransparentním jednáním a přerozdělováním peněz. Další problémy byly nekomunikace s odbornou veřejností a svévolné a nekoncepční jednání ze strany všech úrovní samosprávy. Všechny zmíněné lapsy mají většinou nejvíce negativní až likvidační dopad zejména na nezávislé organizace, jejichž členové byli zásadními iniciátory a hybateli iniciativ, které se objevily v minulosti. (Jako např. 4 body pro kulturu a Za Prahu kulturní ? namířené proti nekoncepčnosti a svévoli pražského magistrátu).

Neformální iniciativa Za Česko kulturní se řídí zásadní zkušeností z minulých let, totiž že nestačí byť dynamicky a s velkým mediálním ohlasem ad hoc reagovat na nastalé situace, ale že je třeba předjímat a dlouhodobě a systematicky pracovat na proměně prostředí (správě, organizaci, koordinaci, řízení) v resortu kultury. Chceme aktivně iniciovat projekty, které povedou k dialogu a systémovým změnám a budou jasně presentovat společný hlas nezávislých organizací působících ve sféře kultury a umění.

Přečtěte si také co už jsme vykonali, co je za námi.

Přečtěte si kompletní Program iniciativy Za Česko kulturní nebo vytiskněte a rozdistribujte Manifest (k dispozici v sekci Dokumenty).

Za Česko kulturní podporuje HUB Praha

hub-praha