Podpořili nás

25.03.2010

Dopis iniciativy Za Česko kulturní účastníkům Fóra pro kreativní Evropu ze dne 13. 3. 2009 podepsali a naše snahy o nesnižování rozpočtu na živé umění v roce 2009 podpořili:

Doc. MgA. Petr Babák, grafický designer (Laboratoř), vedoucí ateliéru Grafický design a nová média Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Mgr. Miroslav Balaštík, PhD., šéfredaktor literárního měsíčníku Host, Brno

Ak. mal. Jan Balej, režisér a pedagog VŠUP

Mgr. Libuše Bělunková, šéfredaktorka kulturního časopisu A2

Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, Praha

Eva Blažíčková, ředitelka taneční konzervatoře DUNCAN CENTRE

John Bok, předseda Spolku Šalamoun

PhDr. Michal Bregant, vedoucí FAMU International, Akademie múzických umění, Praha

Jan Burian, písničkář a spisovatel, Praha

Mgr. Daniela Čadková, Filosofický ústav AV ČR

Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc., ředitel Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, Praha

Vlasta Čiháková-Noshiro, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

Mgr. Anna Čmejrková, šéfredaktorka Plavu, časopisu pro světovou literaturu

MgA. Michal Čunderle, Ph.D. proděkan DAMU, Praha

Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Praha

Jiří Dobeš, o.s. Terra Madoda, Pardubice

Prof. Lubor Dohnal, vedoucí katedry scenáristiky Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha

Prof. Dr. Ing. Miloš Dokulil, profesor Masarykovy univerzity, Brno

Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., historika a politolog, vysokoškolský pedagog Ústavu politologie FF UK, Praha

František Dryje, šéfredaktor revue Analogon

Prof. Edgar Dutka, pedagog Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU, Praha

Joachim Dvořák, šéfredaktor kulturní revue Labyrint

Prof. Jaroslav Etlík, divadelní teoretik a dramaturg Studia Ypsilon, Praha

Prof. PhDr. Leoš Faltus, prorektor Janáčkovy akademie múzických umění, Brno

Táňa Fischerová, herečka, bývalá poslankyně parlamentu ČR

Petr Forman, Divadlo bratří Formanů

Ing. Karel Foustka, prorektor pro zahraniční styky Akademie múzických umění, Praha

Prof. Kurt Gebauer, vedoucí atelieru sochařství VŠUP v Praze

Jitka Grígerová, Galerie Havelka

Jiří Gruntorád, jednatel Společnosti Libri prohibiti, Praha

MgA. Adam Halaš, Ph.D., dramaturgie teatro NoD, Experimentální prostor Roxy/NoD, Praha

Akad. mal. Karel Haloun, vedoucí ateliéru Tvorba písma a typografie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Doc. Jan Hančil, děkan DAMU, Praha

PhDr. Milan Hanuš, CSc., šéfredaktor revue Prostor

Václav Havel, dramatik, bývalý prezident České republiky

Doc. PhDr. Margita Havlíčková, Kabinet divadelních studií FF MU Brno

Ladislav Helge, režisér

Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., Ústav české literatury a literární vědy FF UK, Praha

Prof. PhDr. Anna Housková, CSc., ředitelka Ústavu románských studií FF UK

Ing. Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa, Praha

Mgr. Ing. Petr Hruška, Ph.D., básník a literární historik

Ing. Čestmír Huňát, předseda Sdružení na podporu kulturních aktivit UNIJAZZ, Praha

Mikoláš Chadima, hudebník a skladatel

Prof. Věra Chytilová, vedoucí katedry režie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha

doc. PhDr. Václav Jamek, Ústav románských studií FF UK

Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Praha

MgA. Pavel Jech, MFA, děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha

Mgr. Blanka Jiráčková, šéfredaktorka časopisu Ateliér

PhDr. Pavla Jonssonová, pedagožka na Anglo-americké vysoké škole v Praze a  FF UK

Doc.PhDr.Vladimír Just,CSc., teatrolog, kritik a pedagog, předseda Vědecké oborové rady FFUK

Doc. MgA. Irena Jůzová, vizuální umělkyně, reprezentantka ČR na 52. bienále současného umění v Benátkách

PhDr. Vladimír Karfík, literární vědec a kritik

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP, Ústí nad Labem

Jaromír Kallista, producent

PhDr. Anna Kareninová, překladatelka

Mgr. Lubor Kasal, šéfredaktor literárního čtrnáctideníku Tvar

Mgr. Yvona Kreuzmannová, ředitelka o.s. Tanec Praha

Prof. Miloslav Klíma, studijní prorektor Akademie múzických umění, Praha

PhDr. Martin Klimeš, předseda sdružení Bludný kámen, Opava

prof. ak. mal. Vladimír Kokolia, Škola grafiky II, Akademie výtvarných umění v Praze

Mgr. Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Jiří Konečný, filmový producent - společnost Endorfilm

Jaroslav Kořán, nakladatelství Gallery

PhDr. Vladimíra Koubová-Eidernová, historička umění, publicistka, em.ředitelka Odboru památkové péče na Ministertvu kultury ČR

Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo

Vít Kremlička, básník

Mgr. Robert Krumphanzl, šéfredaktor nakladatelství Triáda

Prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., předseda Obce spisovatelů

PhDr. Dana Kyndrová, Fotografka, kurátorka a členka správní rady Pražského domu fotografie

PhDr. Hana Linhartová, předsedkyně Obce překladatelů

PhDr. Ing. Pavel Liška, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc., vedoucí katedry bohemistiky FF UP, Olomouc

PhDr. Jana Machalická, vedoucí kulturní rubriky, Lidové noviny

Jan Malík, taneční studio NANOHACH, o.s.

Mgr. Pavel Mandys, člen výboru občanského sdružení Litera (pořadatel výročních knižních cen Magnesia litera), Praha

Doc. Ivo Mathé, rektor Akademie múzických umění, Praha

Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., proděkan Hudební fakulty JAMU, Brno

Mgr. Jana Návratová, šéfredaktorka časopisu Taneční Zóna

doc.Ing. Jiří Nedoma CSc, emeritní vědecký pracovník Ústavu informatiky Akademie věd ČR

Mgr. Jarmila Pávková, o.s. Nová síť

Doc. PhDr. Jiří Pelán, vedoucí Oddělení italianistiky FF UK, Praha

Šimon Pellar, předseda Rady uměleckých obcí

Prof. Miroslav Petříček, Dr., profesor Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze

RNDr. Vladimír Pistorius, předseda Svazu českých knihkupeců a nakladatelů

Ing. Daniel Podhradský, nakladatel, nakladatelství Dauphin

PhDr. Terezie Pokorná, šéfredaktorka kulturní revue RR

PhDr. Jindřich Pokorný, překladatel

Mgr. Tomáš Pospiszyl, vedoucí Centra audiovizuálních studií Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha

Václav Postránecký, předseda Herecké asociace

PhDr. Miroslav Pudlák, ředitel Hudebního informačního střediska, Praha

Prof. MgA Přemysl Rut, vedoucí katedry autorské tvorby DAMU, Praha

RNDr. MgA. Alice Růžičková, studijní proděkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., prorektor Středočeského vysokoškolského institutu

Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc, Emeritní rektor Masarykovy univerzity, Brno

Doc. Vladimír Skrepl, vedoucí ateliéru Malba II, Akadamie výtvarných umění v Praze

Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., vedoucí Semináře dějin umění FF Masarykovy univerzity

Jitka Sloupová, předsedkyně Divadelní obce

Renata Spisarová, ředitelka Ostravského centra nové hudby, Ostrava

Prof. PhDr. Eva Stehlíková, pedagog Kabinetu divadelních studií FFMU

Mgr. Olga Stehlíková, editorka kulturně-literární revue Pandora a redaktorka magazínu Wagon on-line

M. A. Jan Stolín, pedagog Fakulty umění a architektury v Liberci

Doubravka Svobodová, ředitelka Divadla Na zábradlí, Praha

PhDr. Ladislav Šerý, proděkan pro zahraniční styky Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha

PhDr. Ilja Šmíd, ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

PhDr. Jovanka Šotolová, šéfredaktorka literárního serveru iliteratura.cz

Mgr. Jakub Špalek, ředitel Divadla v Celetné, principál Spolku Kašpar, Praha

Petr Štengl, šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno

MgA. Pavel Štourač, umělecký vedoucí Divadla Continuo, Malovice, jižní Čechy

Mgr. Zdeněk A. Tichý, proděkan DAMU pro studijní záležitosti a uměleckou činnost, Praha

Jáchym Topol, novinář a spisovatel

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., zástupce ředitele Ústavu pro českou
literaturu Akademie věd ČR, Brno

Mgr. Jindřich Vacek, redaktor nakladatelství Argo, překladatel

Mgr. Marek Vajchr, proděkan pro vědu a výzkum Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha

PhDr. Martin Valášek, Ph.D., šéfredaktor revue Souvislosti

Nina Vangeli, předsedkyně o.s. VIZE TANCE

Radim Vašinka, krytové divadlo Orfeus

MgA. Jan Vávra, ředitel hudebního festivalu Stimul, Praha

Mgr. Libor Vodička Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR (pobočka Brno) ? Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky MU v Brně

PhDr. Miloš Vojtěchovský, Centrum audiovizuálních studií FAMU

Doc. PhDr. Jiří Voráč, PhD., vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, Brno

Jindra Zemanová, ředitelka mezinárodního centra současného umění MeetFactory, Praha

Magdalena Wagnerová, šéfredaktorka nakladatelství Havran

Mgr. Jan Zálešák, PhD., Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kurátor Galerie mladých BKC, Brno

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc., proděkan pro umění a zahraniční vztahy Fakulty umění Ostravské univerzity, předseda Rady Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

Petr Zuska, choreograf, šéf baletu Národního divadla v Praze