Program

25.03.2010

Program iniciativy Za Česko kulturní

Iniciativa Za Česko kulturní sdružuje ke společným cílům zástupce nestátních neziskových kulturních a uměleckých organizací i jednotlivce pracující v oblasti neziskových aktivit v různých uměleckých a kulturních oblastech v celé České republice. Je společenstvím lidí, kteří v podstatné míře vytvářejí živou kulturu České republiky včetně jejího obrazu v zahraničí. Kromě úsilí konstruktivně vyřešit stávající krizovou situaci, jež vznikla drastickými finančními škrty ministerstva kultury v oblasti živé kultury pro rok 2009, má iniciativa především dlouhodobé cíle.

Iniciativa Za Česko kulturní usiluje o:

1. Transparentní nakládání s prostředky na kulturu a nesnižování rozpočtů pro tuto oblast
2. Dialog a spolupráci vedení Ministerstva kultury ČR s představiteli české živé kultury a subjektů poskytujících služby v umění
3. Naplňování Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007?2013 schválené vládou ČR v květnu 2006, vytvoření Rady pro umění
4. Jedno procento ze státního rozpočtu ČR do kultury

Po roce 1989 vznikla rozvětvená oblast divadelních, hudebních a tanečních souborů, kulturních časopisů, nekomerčních nakladatelství, knihoven, galerií, festivalů a přehlídek, kulturních soutěží, kulturních organizací apod., sdružených do občanských sdružení, obecně prospěšných organizací či jiných forem organizací. Tzv. nezávislá kulturní sféra, zahrnující všechny umělecké oblasti (literaturu, výtvarné a audiovizuální umění, hudbu, divadlo, tanec, umění nových médií), je přirozeným základem občanské kulturní činnosti, prostorem komunikace a obrazem kreativity současné české společnosti.
Tato oblast veřejného života dosud přežívá jen díky profesionálnímu úsilí, osobnímu nasazení a dobrovolné práci množství lidí. České politické reprezentace ji totiž v posledních dvaceti letech podporují trvale nedostatečně a ? v protikladu ke svým soustavným slibům i platným závazkům ? dosud nevytvořily účinné institucionální, ekonomické ani legislativní rámce její podpory. Podpora ze strany státních institucí má pomáhat rozvoji těchto aktivit, protože významně přispívají ke kvalitě života celé společnosti, a umožňovat rovný přístup všech občanů ? tvůrců i příjemců ? k těmto aktivitám.

1. Transparentní nakládání s prostředky na kulturu a nesnižování rozpočtů pro tuto oblast
Kontinuita kulturních aktivit ? podmínka plnohodnotné občanské společnosti
Rozhodnutí ministerstva kultury (MK) razantně krátit kapitolu Kulturních aktivit v roce 2009 ukazuje osudové nepochopení role a funkcí této oblasti pro zdravé fungování demokratické společnosti. Důsledkem takovýchto škrtů je podstatné omezení či přímo likvidace živého umění, tedy nejúspěšnější a nejinovativnější části české polistopadové kultury. Nynější škrty ministerstva odsouvají živou kulturu, která je základní podmínkou rozvoje občanské společnosti, jako ?luxusní? nadstavbu do balíčku úsporných opatření. Přitom objem prostředků, který by mohl situaci v tomto oboru u nás stabilizovat, je mizivý v poměru k výši prostředků v jiných rozpočtových kapitolách ministerstva kultury či k záchranným subvencím v jiných resortech.
Od listopadu 1989 nečelila tato trvale podfinancovaná oblast tak vážné existenční hrozbě. Kulturní aktivity přispívají k růstu konkurenceschopnosti, skýtají množství pracovních míst i v navázaných odvětvích a jsou zdrojem možných řešení současné globální ekonomické krize.
Současná situace je navíc zhoršována netransparentními procesy při rozdělování již tak skromných prostředků.

2. Dialog a spolupráce vedení Ministerstva kultury ČR s představiteli české živé kultury a subjektů poskytujících služby v umění
Otevřené a efektivní úřady ? součást veřejné kulturní služby
Ministerstvo kultury patří k nejhůře fungujícím ministerstvům v naší zemi. Tento stav rozhodně není způsoben nedostatkem prostředků vynakládaných na jeho provoz, neboť mandatorní výdaje MK každoročně rostou a platy úředníků vysoko překračují průměrnou mzdu v ČR. Budeme podporovat změny ve fungování tohoto úřadu, směřující k jeho proměně v pružnou, dobře organizovanou a hospodařící instituci, v úřad zodpovědných a kompetentních zaměstnanců, otevřený občanům a podporující iniciativu. K této změně chceme přispět též dialogem a aktivní spoluprací s představiteli MK na možných institucionálních, ekonomických a legislativních změnách podpory umění v ČR.

3. Naplňování Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007?2013 schválené vládou ČR v květnu 2006
Koncepční přístup ke kultuře ? ne improvizacím a chaosu
Z podnětu ministerstva kultury a za účasti jeho zástupců i desítek osobností českého kulturního života vznikl v roce 2006 podrobný a kvalitní dokument Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007?2013. Ve vládním usnesení z 31. 5. 2006 ke schválené Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007?2013 Vláda ČR ukládá ministrovi kultury zajistit ve spolupráci s ministrem financí při přípravě státních rozpočtů na léta 2007?2013 finanční prostředky na realizaci této koncepce. Za poslední bezmála tři roky od schválení tohoto závazného materiálu však naprostá většina úkolů vytčených koncepcí nebyla realizována. Její finanční ukazatele ministerstvo nedodržuje.

4. Jedno procento ze státního rozpočtu ČR do kultury
Jedno procento do kultury ? konec slibů, začátek činů
Přestože se zvýšenou potřebou finančních prostředků ze státního rozpočtu na kulturu dlouhodobě počítají schválené vládní dokumenty, navzdory občasným proklamacím nepovažuje drtivá většina polistopadových politických reprezentantů dosud kulturu za plnohodnotnou součást lidské společnosti a života. Této oblasti totiž nevěnují přiměřenou pozornost. I když mají všechny parlamentní strany ve svých programech požadavek 1 % na kulturu, své předvolební sliby politici nikdy nemysleli vážně.
Téma institucionální podpory živé kultury chápeme jako politické téma a jednání politiků hodláme konfrontovat s jejich sliby. Chceme vyvinout aktivitu, která způsobí zvyšování prostředků ze státního rozpočtu na kulturu přinejmenším ke kýžené úrovni jednoho procenta, jak je v zemích EU obvyklé. Jedině tak se Česká republika může po desetiletích znovu stát významným místem na kulturní mapě Evropy.